Rosamund Burton heading
Gyuto Monks of Tibet, Sydney, NSW

Gyuto Monks of Tibet, Sydney, NSW. [Photographer: Rosamund Burton]